Loading…

Yhdistyksen säännöt

Urbaani Tampere -yhdistys, säännöt

1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli
Yhdistyksen nimi on Urbaani Tampere, sen kotipaikka on Tampere ja sen kieli on suomi.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Tampereen ja lähialueiden kaupunkikehitystä. Yhdistys on poliittisesti ja taloudellisesti sitoutumaton.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
osallistuu ja pyrkii vaikuttamaan Tamperetta ja lähialueita koskevaan suunnitteluun, tekee selvityksiä, julkaisuja, aloitteita ja antaa lausuntoja
järjestää kokouksia, kursseja, luentoja, esitelmiä, keskustelutilaisuuksia ja retkiä
harjoittaa tiedotus- ja valistustoimintaa ja seuraa kaupunkikehityksen ajankohtaisia aiheita Suomessa ja ulkomailla
toimii tarvittaessa yhteistyössä muiden yhdistysten ja etujärjestöjen kanssa

Toimintansa tukemiseksi
yhdistys voi, hankittuaan asianomaisen viranomaisen luvan:
järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia
järjestää myyjäisiä
ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia
omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
harjoittaa anniskelutoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä.

3. Jäsenet
Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen luonnollinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Erotettu jäsen voi kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa tiedon saatuaan valittaa kirjallisesti päätöksestä yhdistyksen kokoukselle jättämällä valituskirjelmänsä hallitukselle.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu, lahjoitukset
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syysvuosikokous. Ei-luonnolliset henkilöt, kuten yhdistykset ja yritykset, voivat liittyä kannatusjäseniksi maksamalla kannatusmaksun. Myös luonnolliset henkilöt voivat halutessaan liittyä kannatusjäseniksi. Kaikki yhdistyksen saamat lahjoitukset ja kannatusjäsenyydet ovat yhdistyksen ylläpitämän lahjoitusrekisterin kautta julkisia.

6. Hallitus
Yhdistyksen toiminnasta vastaa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluvat syyskokouksen valitsema puheenjohtaja ja kahdesta kuuteen muuta varsinaista jäsentä sekä kahdesta neljään varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Sama henkilö voi toimia puheenjohtajana korkeintaan kaksi peräkkäistä toimikautta ja hallituksen jäsenenä korkeintaan kolme. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallitus muodostaa yhdistyksen kannanotot kuultuaan jäsenistöä mahdollisuuksien mukaan.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja kumpikin erikseen tai sihteeri ja rahastonhoitaja kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Kokouskutsu on julkaistava seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta syyskokouksen vahvistamilla virallisilla ilmoitustauluilla, sekä lähetettävä niille jäsenille sähköpostitse, jotka ovat antaneet yhdistykselle toimivan sähköpostiosoitteensa.

11. Yhdistyksen ilmoitustaulu
Yhdistyksellä tulee olla käytössään yksi tai useampi virallinen ilmoitustaulu, joista yksi tai useampi voi olla sähköinen. Sähköisellä ilmoitustaululla tarkoitetaan itsenäisenä verkkopalveluna tai muun tunnetun verkkopalvelun osana toimivaa ominaisuutta, jota voidaan käyttää ilmoitustauluna yksinomaan yhdistyksen tarkoitukseen. Hallituksen tehtävänä on huolehtia, että jäsenille on järjestetty tarvittavat pääsy- ja muut oikeudet ilmoitustaulujen lukemiseksi. Viralliset ilmoitustaulut vahvistaa syyskokous.

12. Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
8. vahvistetaan yhdistyksen viralliset ilmoitustaulut seuraavalle kalenterivuodelle
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti tai sähköpostitse hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.